Zorgdiensten

CuraeVitel fungeert als regisseur bij een zorgvraag en is het centrale aanspreekpunt voor zowel u als bewoner als voor de zorgleverancier. CuraeVitel werkt samen met zorgprofessionals die u helpen bij al uw zorgvragen. Of het nu gaat om een Wmo (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) aanvraag bij uw gemeente, een second opinion van een huisarts of specialist, de aanvraag van een persoonsgebonden Budget (PGB), een zorgaanvraag vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) of iedere andere vraag die u heeft over uw persoonlijke zorg of een inwonend familielid. CuraeVitel ondersteunt u hierbij.

U houdt hierbij zelf de regie. U geeft aan naar welk ziekenhuis u wilt en welke specialist u wilt bezoeken. Weet u dit niet precies? Ook dan helpen wij u hier graag bij.

Het (para)Medisch team van CuraeVitel

Het medisch team van CuraeVitel is zeer breed georganiseerd en direct inzetbaar.

Het bestaat uit een team van huisartsen en medisch specialisten, zoals een oncologisch chirurg, internist, reumatoloog, specialisten ouderengeneeskunde, specialist palliatieve zorg cardiologie en longarts.

Onderdeel van ons medisch team zijn ook de paramedisch specialisten zoals fysio- ergotherapeut, psycholoog, logopedist, diëtist en voedingsdeskundigen.

De derde groep is gespecialiseerd op het gebied van thuiszorg en verpleging, specialist Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en (juridisch) specialisten op het gebied wetgeving in de zorg. Voor al uw vragen kunt u gebruikmaken van deze aanwezige expertise.

Mocht er een urgente situatie ontstaan waarbij direct een specialist geraadpleegd moet worden, ook dan kunt u bij ons terecht. Ons medisch team adviseert niet alleen maar opent tevens deuren. Geen wachttijden voor u dus.

Ik heb zorg nodig, waar kan ik terecht?

Het dienstenaanbod van CuraeVitel is vraaggericht met als kern: het investeren in gezondheid.

Mocht u toch zorg nodig hebben dan kunt u hiervoor terecht bij verschillende loketten:

 • uw gemeente, Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo);
 • uw zorgverzekeraar, de Zorgverzekeringswet (Zvw);
 • of het zorgkantoor, Wet Langdurige Zorg (Wlz)  in uw regio.

Tot wie u zich kunt wenden voor uw zorg, is afhankelijk van de zorg die u nodig heeft.

Wij ondersteunen en adviseren u bij wie u moet zijn. Indien gewenst gaat een medewerker met u mee of is aanwezig bij het gesprek. Indien uw zorgvraag complex is, dan raadplegen wij eerst onze medische specialisten waarmee we zekerheid hebben dat er geen tijd verloren gaat met het zoeken naar het juiste zorgloket.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wie maatschappelijke ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo consulent van de gemeente onderzoekt met u welke ondersteuning u nodig heeft. Komt u in aanmerking? Dan ontvangt u van uw gemeente een beschikking voor een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw persoonlijke situatie, zoals aanpassingen in uw woning. Een algemene voorziening staat open voor iedereen. Bijvoorbeeld een boodschappendienst.

Lees verder ▼

Welke voorziening voor ondersteuning thuis?

Bent u onvoldoende zelfredzaam of kunt u niet goed meedoen in de maatschappij? En kan uw netwerk ook niet bijdragen? Dan is de gemeente verplicht ondersteuning te bieden. In de wet staat niet wat voor soort voorziening dit moet zijn. Dat kan een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening zijn. In een onderzoek (meestal een gesprek met een Wmo consulent) stelt de gemeente met u vast wat u nodig heeft. Voor sommige voorzieningen geldt een eigen bijdrage.

Maatwerkvoorziening:

Een maatwerkvoorziening is geen medische hulp. Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen zijn:

 • vervoersvoorziening
 • vervoer in de regio (voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen)
 • individuele begeleiding
 • beschermde woonplek
 • dagbesteding op maat
 • aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet).
 • Rolstoel (een rolstoel krijgt u alleen via de Wmo als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik moet contact worden opgenomen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorg-uitleenmagazijn of de zorgverzekeraar).
 • respijtzorg
 • ondersteuning van mantelzorgers
 • huishoudelijke hulp (zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen)

Algemene voorziening:

Soms bent u geholpen met een zogenaamde ‘algemene voorziening’. Een algemene voorziening is vrij toegankelijk, zonder voorafgaand onderzoek naar uw persoonlijke omstandigheden. Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn:

 • boodschappendienst
 • het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
 • een ontmoetingsruimte voor mensen die eenzaam zijn
 • maaltijdverzorging (ook wel warmemaaltijdvoorziening of tafeltje-dekje genoemd)
 • maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld daklozenopvang)
 • hulp aan buurthuizen en verenigingen

De gemeente mag een bijdrage vragen voor het gebruik van deze algemene voorziening.

Persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in natura

Komt u in aanmerking voor hulp uit de Wmo? Dan zijn er twee mogelijkheden om de ondersteuning te regelen. U kunt zelf ondersteuning inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) bij wie u wilt. Met een PGB kunt u ook een andere rolstoel of scootmobiel kopen dan de standaardmodellen van de gemeente. CuraeVitel helpt u hoe u bij uw gemeente een PGB aanvraagt.

U kunt er ook voor kiezen om het regelwerk aan de gemeente over te laten. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor soort rolstoel u krijgt of wie u helpt in de huishouding. Dit heet: ‘zorg in natura’. CuraeVitel wordt, wanneer u dat wilt, dan uw belangenbehartiger en voert voor u de gesprekken met de gemeente.

Wanneer u niet meer in staat bent om uw huishouden zelf te doen (bijvoorbeeld door een ongeval, ziekte of omdat u slecht ter been bent), kunt u huishoudelijke hulp inschakelen. Om in aanmerking te komen voor de Wmo dient u contact op te nemen met uw gemeente. Onze medewerkers doen dit voor u. CuraeVitel gaat samen met u en de medewerkers van uw gemeente na of er huishoudelijke hulp nodig is, en hoeveel hulp er nodig is. Het bepalen of er huishoudelijke hulp nodig is en in welke mate dat is, wordt de indicatiestelling genoemd. Ook hierin kan en zal CuraeVitel optreden als uw belangenhartiger.

Onderstaand een kleine greep van service Wmo diensten waarin CuraeVitel voor u kan bemiddelen:

 • thuiszorg op maat
 • hulp bij persoonlijke verzorging
 • zorgbemiddeling
 • Wmo aanvragen
 • aanvraag indicatiestelling
 • aanvraag en bemiddeling  bij medische hulpmiddelen.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

U kunt bij uw zorgverzekeraar terecht voor zorg uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Zvw is er voor alle zogenaamde ‘lijfgebonden’ zorg. Deze zorg is gericht op genezing, behandeling, verpleging en verzorging. Voorbeelden van zorg die vallen onder de Zvw zijn:

 • Zorg van de huisarts
 • Zorg in het ziekenhuis
 • Een deel van de geestelijke gezondheidszorg
 • Verpleging en verzorging thuis van de wijkverpleegkundige

In de praktijk zal uw huisarts of wijkverpleegkundige echter het eerste aanspreekpunt en de verwijzer voor wijkverpleegkundige zorg zijn. CuraeVitel ondersteunt u hierbij en zorgt dat u direct bij het juiste zorgloket terechtkomt.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u langdurige, intensieve zorg nodig, dan krijgt u die van het zorgkantoor op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). Volwassenen die deze zorg krijgen, betalen hiervoor een eigen bijdrage.

Intensieve zorg wil zeggen: een hoog zorgzwaartepakket, vanwege de noodzaak van permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Het kan ook gaan om volwassenen met een indicatie voor verpleging en verzorging thuis voor meer dan 25 uur per week, of met een aanvullende indicatie voor ‘meerzorg’.

Lees verder ▼

De indicatie voor langdurige, intensieve zorg wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Hebt u een indicatie voor langdurige, intensieve zorg, dan kunt u kiezen voor verblijf in een instelling of voor een zogenoemd ‘volledig pakket thuis’. U krijgt dan de langdurige, intensieve zorg thuis geleverd.

Er geldt een wettelijke eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg. Er is een lage en een hoge eigen bijdrage. De lage eigen bijdrage geldt voor de eerste zes maanden verblijf in een zorginstelling. Daarna betaalt u de hoge eigen bijdrage. Van de hoge eigen bijdrage houdt u over het algemeen niet meer over dan zak- en kleedgeld.

Voor een volledig pakket thuis (vpt) betaalt u altijd de lage eigen bijdrage. Uw woning is (technisch) ingericht voor langdurige intensieve zorg thuis. U betaald dus altijd het lage tarief. CuraeVitel ziet toe en controleert de kwaliteit van zorg die u aan huis ontvangt. Hiermee hoeft u nooit bang te zijn dat u niet de zorg ontvangt waarvoor u wel betaalt.